آزاده طاولی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فایل ها و منابع درسی

  درس آزمون های روانی 2

*    تست اضطراب بک 

 *  تست افسردگی بک ، پرسشنامه BDI، راهنمای BDI

تست افسردگی کودک ماریاکواس

*  تست اضطراب کودک رینولدز . پرسشنامه رینولدز. راهنمای آزمون رینولدز

آزمون هالند. راهنمای آزمونطبقه بندی مشاغل، فرمول بندی تیپ ها  


  درس آسیب شناسی روانی 2*    آسیب شناسی روانی2. اختلال های استرس پس از سانحه و استرس حاد

*     آسیب شناسی روانی 2. اختلالات سازگاری

*     آسیب شناسی روانی 2. اختلال  افسردگی اساسی