آزاده طاولی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


آزاده طاولی  

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه روان شناسی   دكتري (Ph.D) : روانشناسی

   كارشناسي ارشد: روان شناسی بالینی

   كارشناسي : روان شناسی بالینی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692853

   دورنگار :88041464

   پست الکترونیک :a.tavoli@alzahra.ac.ir