خانم دکتر افسانه توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانلود برنامه همراه درس برای اندروید | مایکت فایل ها و منابع درسی

 

نقد نظریه های فمینیستی (کارشناسی ارشد)، ترم دوم 1397

Nancy Chodorow

Fatima Mernissi 

Virginia Woolf

Betty Friedan

Andrea Dworkin

luce Irigaray

Judith Butler

Ann Oakley

 

نظریه های جامعه شناسی، (دکتر لی کن)، ترم دوم 1397

Karl Mannheim

Max weber

 

نظريه هاي جامعه شناسي (1) مطالعات خانواده، ترم دوم 1397

George Herbert Mead.pdf

Alexis de Tocquevill

Herbert Spencer

Emile Durkheim

Augusta Comte

IBn khaldun

Karl Marks

Max Weber

 

نظريه هاي جامعه شناسي (1)، پژوهشگری علوم اجتماعی (كارشناسي)، ترم دوم 1397

Ilfredo Federico Damaso Pareto

George Herbert Mead

Alexis De Tocqueville

Karl Heinrich Marx

Karl Mannheim

Herbert Spencer 

Augusta Comte 

Torstein Veblen

Max Weber

Jeorg Zimel

 

نظریه های جامعه شناسی (2) مطالعات خانواده، ترم اول 1398

Erving Goffman

Antonio Gramsci

Thorstein Veblen

Anthony Giddens

Michel Foucault

Jean Baudriar

Norbert Elias

Feminism 2

Bourdieu