خانم دکتر افسانه توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 اول مارکت | دانلود برنامه های اندرویدی |bio | بیوگرافی  سوابق اجرایی

 

عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا، 1398

نماینده کمیته های همکاری مشترک با پژوهشکده بیمه، 1398

عضوهيات علمی تمام وقت دانشگاه الزهرا از تاریخ 1386 تاکنون 

استاد مدعو دانشگاه الزهرا از 1383 تا 1386

استاد مدعو سایر دانشگاه ها از تاریخ 1374 تا 1386  

مدير تحصيلات تکميلی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا 1390

معاون اداری مالی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا 1390-1393

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا از تاریخ 1393 تا 1395

معاون پژوهش و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا از تاریخ 1395 تاکنون

معاون گروه دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا 1392-1394

کارشناس ارشد روابط عمومی سازمان بهزيستی کشور 1377-1375

کارشناس ارشد پژوهشی اداره تربيت بدنی 1386-1383

مسئول پژوهش اداره تربیت بدنی 1379-1384

ا

ا

ا

سایر سوابق اجرایی - علمی 

 

دبیراجرایی اولین همایش ملی چالش های خانواده ایرانی، 1393

دبیر اجرایی دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی، بهمن 1394

برگزارکننده کرسی نظریه پردازی فرید العطاس (سوگیری های اروپایی و جنسیتی در علوم اجتماعی معاصر)، اسفند 1392 

برگزارکننده کرسی دوم نظریه پردازی فرید العطاس با مفهوم سازی بومی: سویه های نظری و روش شناختی در تحقیقات علوم اجتماعی ایران، خرداد 1393

رئیس کار گروه عوامل اجتماعی و خانواده در اولین همایش سراسری (پایداری خانواده،تعالی جامعه)، 1394

عضو کمیته علمی و داوری مقالات اولین همایش سراسری (پایداری خانواده، تعالی جامعه)، 1394

همکاری در برگزاری شانزدهمین دوره هفته پژوهش دانشگاه الزهرا، آذر 1394

عضو کمیته  اجرایی اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی، اردیبهشت 1392

عضو شورای سیاست گزاری اولین کنفرانس مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات، مهر 1395

رابط ارزیابی عملکرد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشکده الزهرا، اردیبهشت 1393

نماينده دانشكده در شوراي همكاري هاي علمي بين المللي در دانشگاه الزهرا، آبان 1394

عضو كميته تخصصي تدوين برنامه عملياتي دانشكده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، شهریور 1394

مجری و برگزار کننده بیش از 10  نشست تخصصی بین المللی و ملی از 1390 تاکنون

ا

ا

ا

گزارش عملکرد مناسب فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی سالیانه

 

همكاري در برپايي همايش اقتصاد مقاومتي، 1396

نماينده دانشگاه در وزارت علوم براي پروژه ارتقا دانشگاه، 1396

حضور در شوراي پژوهشي دانشگاه، 1395

همكاري در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه، 1395

حضور در نشست تخصصي (سياستگذاري مناسب در جهت رفع موانع و چالش هاي پيش روي بين المللي شدن دانشگاه ها)، 1395

شركت در همايش بين المللي (جايگاه زنان انديشمند ايران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهاي فرهنگي)،1395

حضور به عنوان نماينده دانشگاه در كنفرانس مشترك علمي ايران و اتريش، 1395

سخنراني در نشست گروه جامعه شناسي ورزش، 1395

عضو كميته علمي دومين كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، 1395

سخنراني در نشست بررسي ابعاد (تامين امنيت زنان در برابر خشونت)، 1395

حضور و سخنراني در سلسله نشست هاي علمي-تخصصي، 1395