خانم دکتر افسانه توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

Amazon.com: Forex & Binary Option Training: Appstore for Android تحصیلات

دکتری: جامعه شناسی - سال اخذ مدرک 1383

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی - سال اخذ مدرک 1375

ا

ا

ا

زمینه های تدریس

ا

نقد نظریه های فمینیستی

جامعه شناسی جنسيت

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی ارتباطات

آسيب شناسی اجتماعی خانواده

روش تحقیق

جامعه شناسی آموزش و پرورش

روان شناسی اجتماعی

مددکاری اجتماعی

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی کار و شغل

جامعه شناسی سازمانها

جامعه شناسی شهری

مبانی جامعه شناسی