فرهاد ترحمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1-      فرهاد ترحمی و علی اصغر اسفندیاری، بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، مجله علمی - پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره67، پاییز1388

2-      فرهاد ترحمی و علی اصغر اسفندیاری، بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، مجله علمی - پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه،سال هجدهم، شماره71، پاییز 1389

3-      فرهاد ترحمی و علی اصغر اسفندیاری،رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی بخش های اقتصاد ایران،مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی،پاییز1389، شماره38

4-      فرهاد ترحمی، اهمیت بخش خدمات مالی در ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران، مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد،بهار1389،شماره30

5-      فرهاد ترحمی و ندا میری،سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری(با تاکید بررتبه بندی استان های کشور از نظر مسکن مهر شهری)، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری(گواهی پذیرش)

6-      فرهاد ترحمی و مهدی خداپرست مشهدی،شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، تابستان1393،شماره6

7-      فرهاد ترحمی، مسعود همایونی فر، مهدی خداپرست مشهدی و محمد رضا لطفعلی پور، مقایسه نتایج برآورد جداول داده ستانده منطقه ای با روش های CHARM و AFLQ( مطالعه موردی: استان بوشهر)، فصلنامه  علمی پژوهشی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، بهار1395، شماره77.

8-      فرهاد ترحمی، مسعود همایونی فر، مهدی خداپرست مشهدی و محمد رضا لطفعلی پور، مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان، برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد مقداری، زمستان1393،شماره 3،دوره11.

9-      فرهاد ترحمی، مسعود همایونی فر، مهدی خداپرست مشهدی و محمد رضا لطفعلی پور،شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران( با به کارگیری الگوی APL)، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصادی، پاییز 1395، دوره 51،شماره3.

10-   فرهاد ترحمی، مریم پرور، مسعود همایونی فر و مهدی خداپرست مشهدی، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان، مجله علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 98، تابستان 1396.

11-    فرهاد ترحمی، علی اصغر اسفندیاری. نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره17،شماره9، اسفند1396.

12-   فرهاد ترحمی، فاطمه بزازان. نقد و تحلیل کتاب: اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(گواهی پذیرش).

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1-      فرهاد ترحمی، کنکاشی در مالیات های ثابت(زکات و خمس) با نگرش ریاضیات و اقتصاد متعارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، 1386

2-      فرهاد ترحمی، بهبود ساختار در طرح سهام عدالت، همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور. 1 و2 تیرماه 1387

3-      فرهاد ترحمی، بررسی مالیات زایی بخش های اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده، دومین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور،1387

4-      فرهاد ترحمی، جایگاه سیستم بانکی در اقتصاد ایران(تحلیل داده- ستانده)، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران، 1388،هفته پژوهش و فناوری.

5-      فرهاد ترحمی و حمیده نیسی، تاثیر تجارت خارجی برتقاضای نیروی کارمتخصص و غیر متخصص ایران، سومین همایش کاربرد تکنیک های داده- ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، اسفند1388، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

6-      فرهاد ترحمی، بررسی آثار تورمی قانون هدفمند کردن یارانه ها، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران، 1389،هفته پژوهش و فناوری.

7-      فرهاد ترحمی و اعظم مرادی، اثر تغییرات مصرف خانوار بر ستانده حامل های انرژی، همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار، بهمن ماه 1389، پژوهشکده آمار

8-      فرهاد ترحمی و مهدی خداپرست مشهدی، تحلیل هزینه های مبادله در اقتصاد ایران،اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار،مشهد،آذر1392

9-      فرهاد ترحمی و مهدی خداپرست مشهدی، بررسی جایگاه اقتصاد ایران در حمایت از سرمایه گذاران،اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار،مشهد،آذر1392

10-  فرهاد ترحمی و مریم پرور، بررسی جایگاه درآمدهای مالیاتی در بروز چرخه های تجاری در اقتصاد ایران،مجموعه مقالات هشتمین سیاست های مالی و مالیاتی ایران،سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه تهران،صص1146-1129،1393.

11-  بررسی و نقش جایگاه صنعت پالایش در تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش اقتصاد مقاومتی، بررسی برنامه ها و متون،22 تیرماه 1396، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

12-   قانون مبارزه با پولشویی در اقتصاد ایران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران، 1396،هفته پژوهش و فناوری

13-  بررسی و نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو، شوراي بررسي متون  و كتب علوم انساني.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28/4/97.

 

 

مقالات ارایه شده در همایش های خارجی:

1.Farhad Tarahomi,Importance of financial sectors in invention occupation in IRAN’S  economy,48th congress of the European Regional Science Association, University of Liverpool, Department of Civic design,2008

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

1.       جدول داده- ستانده سال 90 استان خوزستان،کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،مجری:جهاد دانشگاهی استان خوزستان.زمستان 1394(همکار طرح).

2.       شناخت ظرفیت های اقتصادی استان خوزستان با استفاده از جدول داده- ستانده، کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،مجری:جهاد دانشگاهی استان خوزستان.سال 1395(همکار طرح).

3.       بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت منطقه آزاد اروند.موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران. سال 1391 (همکار طرح).

4.       تهیه و تدوین جدول داده- ستانده خراسان رضوی و تحلیل کاربردهای آن، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی،سال 1396( مشاور و همکار طرح).

5.       تهیه و تدوین جدول داده- ستانده استان مرکزی( همکار طرح).سازمان مدیریت استان مرکزی.

6.       تهیه و تدوین جدول داده- ستانده استان بوشهر( همکار طرح).سازمان مدیریت استان بوشهر( بخشی از سند آمایش استان بوشهر)


اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها