فرهاد ترحمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات:


دكتري (Ph.D) : دانشگاه فردوسی مشهد. گرایش توسعه و انرژی.سال 1395

 

 

زمینه های تدریس:

 اقتصاد توسعه، برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد انرژی