فرهاد ترحمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درس اقتصاد توسعه ( دوره کارشناسی)

 

 

فایل ها و منابع درسی ( به زودی)