فرهاد ترحمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فرهاد ترحمی

 پژوهشگر پسا دکترای برنامه ریزی اقتصادی

  


   دكتري (Ph.D):دانشگاه فردوسی مشهد.گرایش توسعه و انرژی.سال 1395

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

   تلفن همراه:09128903929

   پست الکترونیک :f.tarahomi@alzahra.ir       tarahomi2009@gmail.com