خانم دکتر ترانه تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

معاون گروه ریاضی (93-92)