خانم دکتر ترانه تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


 دكتري (Ph.D) : ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   كارشناسي ارشد:  ریاضی  کاربردی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   كارشناسي : ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

 

زمینه های تدریس

بهینه سازی خطی، جبرخطی عددی، آنالیز عددی، مبانی ماتریسها و جبرخطی، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، برنامه سازی پیشرفته، نظریه گراف و کاربردهای آن
بهینه سازی خطی و غیرخطی پیشرفته، بهینه سازی محدب، آنالیز عددی پیشرفته، حل عددی معادلات با مشتقات جزیی(ارشد)

روشهای طیفی(دکترا)