خانم دکتر ترانه تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

طرح درس ​​​​​​بهینه سازی خطی پیشرفته