خانم دکتر ترانه تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

دکترترانه تجویدی

 
استادیار گروه ریاضی


دكتري (Ph.D) :دانشگاه صنعتی امیرکبیر

كارشناسي ارشد:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

كارشناسي :دانشگاه صنعتی شریف


آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی

تلفن: 85692101-021

دورنگار : 88035187-021

پست الکترونیک : t.tajvidi@gmail.com , t.tajvidi@alzahra.ac.ir