لیلا تاجیک ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


لیلا تاجیک ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسیتحصیلات

دکتری: رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1390

کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1384

کارشناسی: رشته دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، 1379


 آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات و زبانها، گروه زبان انگلیسی

 تلفن:88041461

پست الکترونیک:tajik_l@alzahra.ac.ir; tajik_l@yahoo.com