لیلا تاجیک ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

لیلا تاجیک ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

 

 

 

تحصیلات

دکتری: رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1390

کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1384

کارشناسی: رشته دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، 1379

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات و زبانها، گروه زبان انگلیسی

 تلفن:88041461

پست الکترونیک:tajik_l@alzahra.ac.ir; tajik_l@yahoo.com