فاطمه تاجیک  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فاطمه تاجیک  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

 

 

 

 

 


دكتري (Ph.D) :فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه الزهرا

               فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه گرونینگن 

 

كارشناسي ارشد:فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه علم و صنعت   

كارشناسي :فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه علم و صنعت

 

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :f.tajik@alzahra.ac.ir