مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

Taheri Sh., Simkhah Asil M., “q- Laplace Transform”, Advances in pure Mathematics, 2016, 6, 16-20.

 Shafeii R., Behmardi D., Taheri Sh. “ Definite polynomials and the composition conjecture”, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2014,vol. 7,Issue. 1, pp. 1-9. 

 Taheri Sh., Tang Qi, Zhang Kewei, "Young measure solutions and instability of the one-dimensional Perona-Malik equation" in Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2005, 467-490.

 Taheri, Sh., "The Periodic Solutions of a Non-Linear Non-Autonomous Second Order System of Equations" in Iranian Journal of Science & Technology, Shiraz University, Shiraz, Iran, 2002.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

Shafeii R., Behmardi D., Taheri Sh. “Monodromy Group of Polynomials and Application in Differential equation”, The 10th Seminar on Differential Equations and Dynamic Systems, Babolsar, Iran, 2013.

 

Taheri, Sh., "Existence of Periodic Solution for a Linear Non-Autonomous First Order System of Equations" in The First Seminar of Differential Equations and
Dynamical Systems, Zanjan, Iran, 1996.

 Taheri, Sh., "Existence of a Peridic Solution for certain Non-Linear and Non-Autonomous Fourth Order O.D.E."in The 27th Annual Iranian Mathematics

Conference-Shiraz University, Shiraz, Iran, 1996.

 Taheri, Sh., "A Peridic Solution for Certain Non-Linear Third Order O.D.E." in The 25th Annual Iranian Mathematics conference, Sharif University, Tehran, Iran, 1994.

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

کتب تألیف/ترجمه شده

The Theory of Algebraic Numbers -by : Harry Pollard- نظریه جبری اعداد-(انتشارات علمی فرهنگی)

Random Walks and Electric Network-by:P.G.Doyle-گام زدن تصادفی و شبکه های الکتریکی-(انتشارات علمی فرهنگی)

 

 راهنمایی پایان نامه ارشد/سال ورود

 1. روشهاي عددي تغييري براي حل معادلات نفوذ غير خطي در تصوير پردازي . فهیمه طهماسبی/87
 2. تحلیلی از طرح پرونا- ملک . مرضیه عظیمی پور/87
 3. خواص پایایی طرح پرونا-ملکمینا شهیدی/88
 4. دو نمونه ی جدید معادله ی پخش غیرخطی غیرموضعی برای کاهش نویز . مهناز رحمانی/88
 5. سعیده بی آبی/88
 6. روش های اختلال هموتوپی ، تجزیه آدومیان و اصلاح هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ومقایسه آنها . الهه ایوبی/89
 7. پایداری و کرانداری جوابهای معادلات دیفرانسیل مرتبه سوم غیرخطی .زهرا برزین/89
 8. وجود و یکتایی جوابهای دستگاه مرتبه اول مسائل مقدار مرزی ضربه ای غیرخطی با  رشد زیرخطی، بالاخطیسمیرا رحیمیان/89
 9. سیستم های دینامیکی بعد متناهی الگویی برای ناپایداری حرارتی . مرضیه فرشید/90
 10. پایداری مجانبی سرتاسری معادلات دیفرانسیل تاخیری . رقیه گنجی/90
 11. جواب های تناوبی معادلات تحولی . سمیرا صالحی/90
 12. نظريه کنترل و معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي . مریم ادب/91
 13. برخی نابرابریهای تبدیلات لاپلاس و فرمولهای صریح برای تبدیلات لاپلاس توابع خاص . مریم سیم خواه اصیل/91
 14. نوسانات معادلات دیفرانسیل تاخیری خنثی مرتبه دو با ضرایب مثبت و منفیهانیه هاشمی/91
 15. پایداری و رفتار مجانبی جواب های معادلات بیضوی نیم خطی.(مشاور) افسانه حسینی رزم/91 تربیت مدرس.به راهنمایی دکتر مسعود امینی
 16. جوابهای تناوبی برای برخی معادلات دیفرانسیل مرتبه 4 کاملا غیرخطیمریم شامحمدی/92
 17. حل پذیری یک مساله مقدار مرزی مرتبه دوم روی یک دامنه بیکران . (آموزش محور) فاطمه حیدری/93
 18. سه جواب مسائل مقدار مرزی تناوبی مرتبه سوم با تغییر علامت جمله غیرخطیاعظم فرجی/93
 19. روش تکرارنقطه ثابت برای حل معادله دیفرانسیل مرتبه ی چهارم غیرخطی با شرط مرزی . سیده سارا موسوی/94
 20. مسائل مقدار مرزی کاملا تناوبی مرتبه بالاتر مریم عباسی/94
 21. وجود جواب‌های مثبت برخی مسائل مقدار مرزی مرتبه سوم سه نقطه‌ای . شیوا کرجی/95
 22. وجود جوابهای تناوبی مثبت برای معادله دیفرانسیل مرتبه سوم با تکینگی قویطناز رضایی/95
 23. تحلیل خطای برون ده قلبی برپایه مدل ویندکسل تعمیم یافته ونقش الگوی تغییرات آن براساس مدل زیست روانی اجتماعیسحر رهبر/96 تربیت بدنی(راهنمای دوم)
 24. روش جوابهای بالایی و پایینی برای مسائل مقدار مرزی در تشدید .سعیده جلالی/96
 25. جوابهای مثبت یک مساله مقدار مرزی دونقطه ای مرتبه سوم غیرخطی تکین . نسرین ربانی/96
 26. جوابهای مثبت و یکنوای مسائل مقدار مرزی m - نقطه ای .جمیله صادقی/96
 27. حل پذیری یک مساله مقدار مرزی مرتبه سوم سه نقطه ای.مریم سیدصالحی/97

 28. جوابهای مثبت یک مساله مقدار مرزی غیرموضعی مرتبه چهارم تکین.سارا روح اللهی بیدگلی/97

29.شبیه سازی های عددی در مدل های سه بعدی واکنش-انتشار برای رشد تومور مغزی. معصومه حصاری/98

30.بازیابی عددی راس برای فرایندهای انتشار با استفاده از رویکرد معادلات مشتقات جزئی. زهرا ندایی/98