هدیه تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 دبیر اجرایی سومین کنگره تاریخ دانان ایران

   دبیر اجرایی همایش بین المللی حج در پویه تاریخ