هدیه تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


هدیه تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه تاریخ


   دكتري (Ph.D) :تاریخ اسلام

   كارشناسي ارشد: تاریخ اسلام

   كارشناسي :زبان و ادبیات فارسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:02188030292

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک: h.taghavi@alzahra.ac.ir