سید توفیق حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

ردیف مقاله مجله سال

1

مانی؛ مصلح گنوسی یا پیامبر مانوی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی شماره 22

1396

2

تکوین ساختار دین سیاست عصر ساسانی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی  واحد محلات

1392

3

ریشه های گنوسی اسطوره آفرینش در کیش مانوی

فصلنامه علمی، پژوهشی تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی دوره 12 شماره 2

1398

4
ریشه‌های گنوسی اسطوره آفرینش در کیش مانوی
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1399

1399

5 ریشه های ایرانی-گنوسی باورهای فرجام شناسانه کیش مانوی دوره 14 شماره 1بهار و تابستان 1400 1400
 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

ردیف

نام مقاله

محل  برگزاری کنفرانس

سال

1

محیط زیست در باورهای ایرانیان  باستان

کنفرانس ملی  محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

1394

2

نقدی بر ریشه شناسی نام قزوین

کنفرانس ملی نقد تاریخ نگاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

1398

3

حلقه نبرد پهلوانی در ایران باستان و میراث هخامنشی آن

کنفرانس ملی میراث پهلوانی دانشگاه الزهراء

1398

 

4

انتقال میراث ساسانی به تمدن اسلامی کنفرانس بین المللی- بنگلادش، داکا March 2021

5  

 

مقایسه شکلگیری نهضت های ترجمه دوره ساسانیان و اوایل خلافت عباسی کنفرانس بین المللی نشر- تهران  اردیبهشت 1400
 

طرحهای پژوهشی

 

1

تاریخچه صندوق های قرض الحسنه در ایران

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

20 ساعت

1391

2

بررسی تاریخچه رمان و سیر تحول آن در ایران

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

20 ساعت

1391

3

تاریخ سد در ایران باستان

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

20ساعت

1391

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

ردیف

عنوان کتاب

محل چاپ

سال

1

بنیادهای برآمدن و تداوم فئودالیسم  در اروپا

تهران نشر پیام مؤلف

1390

2

هژمونی کرتیر بر ساختار سیاسی اوایل دوره ساسانیان

//

1390

3

تمدنهای پیش از تاریخ شمال غرب ایران

تهران جهاددانشگاهی واحد بهشتی

1391

4

ساختارقشون در جنگهای ایران و روس

//

1391

5

کتابشناسی مانی و کیش مانوی

تهران جهاددانشگاهی واحد بهشتی

1399