سید توفیق حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : تاریخ ایران باستان 

 

كارشناسي ارشد:   تاریخ عمومی جهان 

كارشناسي : تاریخ محض

 

زمینه های تدریس

   تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران باستان 

   تاریخ ادیان و اساطیر ایران باستان 

   تاریخ و مبانی تاریخ