سید توفیق حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سید توفیق حسینی

 

 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)

   كارشناسي ارشد: تاریخ عمومی جهان 

   كارشناسي :تاریخ محض

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85862345-021

   دورنگار :85862345-021

   پست الکترونیک :t.hosseini@alzahra.ac.ir