سیده سوسن مرندی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سیده سوسن مرندی، مدیر گروه 

دانشیار آموزش زبان انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا (س)

**  رزومه فارسی، فروردین 1398           

برای اطلاعات تکمیلی مراجعه شود به:

staff.alzahra.ac.ir/susanmarandi/en
تحصیلات دانشگاهی:

1375-1381 دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران (دانشجوی برتر)

1371-1375 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران (دانشجوی برتر)

1366-1371 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران (دانشجوی برتر)


مدیر گروه انگلیسی

دانشیار رشته آموزش زبان انگلیسی (زبانشناسی کاربردی)

دانشگاه الزهرا (س)

آدرس الکترونیکی:    susanmarandi@alzahra.ac.ir

susanmarandi@yahoo.com                               

شماره تماس:  021-8804-1461    (گروه انگلیسی)

آدرس پستی:  تهران، خ. شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، خ. ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده ادبیات و زبان ها، طبقه سوم، گروه انگلیسی