محمدرضا صعودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

دکتر محمد رضا صعودی

میکروبیولوژیست

استاد گروه میکروبیولوژیMohammad Reza Soudi

Professor in Microbiology
Alzahra University
 


 

 

ا

ا

دكتري (Ph.D): میکروبیولوژی دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: میکروبیولوژی دانشگاه تهران

كارشناسي: میکروبیولوژی دانشگاه تهران

ا

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

تلفن: 02185692733

دورنگار: 02188058912

پست الکترونیک: soudimr@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: msoudi@alzahra.ac.ir

ا

  لینک صفحات شخصی:

Green Fermentation Industries

Semantic Scholar

Google Scholar

Research Gate

Cib Biotech

Academia

Linkedin

Publons

Zenodo

Scopus

Beprss

Orcid