نسرین سلطانخواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات :

 

1. with E.S. Mahmoodian. On the existence of (v,k,t) trades. Australas. J. Combin,6(1992), 279-291. MR, 93j: 05013 >>pdf

2. On directed trades. Australas. J. Combin, 11 (1995). 59-66. MR, 96b:05044 >>pdf

3. Directed quadruple designs. Combin, Advances, (1995), 277-291, Math. Appl., 329, Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1995. C.J. Colbourn and E.S. Mahmoodian (eds.) MR, 96h: 05020 >> link

4. With E.S. Mahmoodian. Intersection of directed quadruple systems. J. Utilitas Math., 47 (1995), 161-165. MR, 95m:05063 >>pdf

5. With E.S. Mahmoodian. Intersection of 2-(v,4,1) directed designs. J. of combin. Math. And combin. Computing. 20 (1996), 225-236. MR, 96m: 05026 >>pdf

6. With M.Behzad and E.S. Mahmoodian. Defining sets in total coloring of graphs. Proceedings of 20 th ATMC, Tabriz University, March 28-31, 1997, 521-526. MR, 99b: 05053 >>pdf

7. With E.S. Mahmoodian and Anne P. Street. On the defining set of directed designs. Australas. J.Combin., 19(1999), 179-190. MR,2000b:05023 >>pdf

8. With B.Omoomi. Minimum defining number of some regular graphs. Tech. Rep. IPM-2000-334 

9. With E.S. Mahmoodian. A linear algebraic apparoch to directed designs. Australas, J.Combin., 23(2001) 119-134. MR, 051305 >>pdf

10. With E.S. Mahmoodian. On defning numbers of k-chromatic k-regular graphs. ARS Combinatoria, 76(2005), 257-276. MR, 05c15 >>pdf

11. With B. Omoomi and E.S. Mahmoodian. Smallest defining number of r-regular k-chromatic graphs: r≠k  ARS Combinatoria, 78(2006), 211-223 >>pdf

12. With A. Daneshgar and H. Hajiabolhassan. On defining numbers of circular complete graphs. Discrete Mathematics, 307(2007), 173-180 >>pdf

13. With B. Omoomi. Construction regular graphs with smallest defining number. ARS Combinatoria, 91(2009), 19-31. >>pdf

14. With M. Askari Forooshani. On the non-existence of some Steiner t-(v,k) trades of certain Volumes. Utilitas Mathematica, 79 (2009), 277-285 >>pdf

15. With M. Atapour. On total dominating sets in graphs. Int. J. of Contemp. Math. Sciences, Vol. 4, No. 6, (2009), 253-257 >>pdf

16. Results on total domination and total restrained domination in grid graphs. Int. Math. Forum, Vol. 5, No. 7, 2010, 319-332 >>pdf

17. On the total subdivision numbers of grid graphs. Int. J. of Contemp. Math. Sciences. Vol.5, No. 49 (2010), 2419-2432 >>pdf

18. With F. Amirzade. Super-simple 2-(v,5,1) directed designs and their smallest defining set. Australas. J. Combin., 54(2012), 85-106 >>pdf

19.With S. Ahmadi. The intersection problem for 2-(v,5,1) directed block designs. Discrete Mathematics, 312, (2012), 3251-3264 >>pdf

20. With S. Rashidi. On the possible volume of three way trades. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 43, (2013), 5-13 >>link

21. With S. Rashidi. On the possible volume of  µ-(v,k,t) trades. Bull. Iranian Math. Soc., 40(2014), 1387-1401 >>pdf

22.With F. Moazami. On the biclique cover of the Complete graph. Graphs and Combinatorics, 30 (2014), 48-57.>>pdf

23.With F. Amirzade. Smallest defining sets of super-simple 2- (v,4,1) directed designs. Utilitas Mathematica, 96(2015), 331-344 >>pdf

24. With M. Boostam, S. Golaizadeh and N. Soltankhah. Super-simple (v,4,2) directed designs and a lower bound for the minimum size of their defining set, Discrete Applied Mathematics, 201 (2016), 14-23 >>pdf

25. With H. Amjadi, N. Shajarisales, and M. Tahvilian. On the spectrum of r-ortoghonal Latin squares of different orders, transactions on Combinatorics, Vol 5, No 2, (2016), 41-51 >>pdf

26. With H. Hossinenzadeh. Total perfects Codes, OO-Irredundance and Total Subdivision in Graphs. Bull. Iranian Math. Soc., 42(2016), 499-506 >>pdf

27. With S. Rashidi. on the 3-way (v,k,2) Steiner trades, Discrete Mathematics, 339, (2016), 2955-2963 >>link

28. With F. Moazami and S. Basiri. A note on d-biclique cover. Utilitas Mathematica, 100 (2016), 169-177.

29. With S. Rashidi. The 3-way intersection problem for S(2,4,v) designs. Utilitas Mathematica, 102 (2017), 169-187 >>pdf

30. With H. Amjadi. The 3-way intersection problem to Kirkman triple systems, Graphs and Combinatorics, 33, (2017), 673-687, DOI 10-1007/s00373-017-1801-8 >>pdf

31. With Amir Hosein Kashefi and Leyli Mohammad-Khanli. RP2: A high performance data center network architecture using projective planes, Cluster Comput., 20, (2017), 3499-3513, DOI 10-1007/s10586-017-1024-z >>pdf

32. with H. Amjadi. On the existence d-homogeneous 3-way Steiner trades, Utititas Mathematica, 108 (2018), 307-320 >>pdf

33. With S. Golalizadeh. The minimum possible volume size of µ-way (v; k; t) trades, Utilitas Mathematica, Utilitas Mathematica, 111 (2019), 211-224.>>pdf

34. With S. Golalizadeh. On the existence of d-homogeneous µ-way (v,3,2) steiner trades. Graphs and Combinatorics, DOI 10.1007/s00373-019-02008-3 >>pdf >>link

35. With M. Golmohamadian and M.M. Zahedi. Some Algebraic Hyper structures Related to Zero Forcing Sets and Forcing Digraphs. J. of Algebra and its Appl, Vol:18, No:10 (2019) 1950192 (19 pages), DOI: 10-1142/S0219498819501925 >>pdf

36. With Z. Montazeri. On the Relationship Between the Zero Forcing Number and Path Cover Number for Some Graphs, Bull. Iranian Math. Soc., 46, (2020), 767–776. https://doi.org/10.1007/s41980-019-00290-8. >>pdf

37. With H. Amjadi. The 3-way flower intersection problem for Steiner triple systems , Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, vol. 22, no. 1,( 2020), 1-14.

38. With N. Khademian. On the volume of 3-way K1,2-trades and K1,3-trades, Iran. J. Sci. Technol. Trans. Sci., 44, (2020), 227–237. https://doi.org/10.1007/s40995-020-00822-6.

39.With Z. Montazeri. K-forcing number for Catresian product of some graphs, Contribiutions to Discrete Math. vol. 16, no. 1, ( 2021), 89-97. https://doi.org/10.11575/cdm.v16i1.68557.

40.With S. Rashidi. A New method of Construction of the visual cryptography by increasing number of participants without reducing contrast image retrieved. Sci. J. of Advanced Defense Science and Technology, (to appear) (Persian).

41.With N. Khademian. On the Volume of µ- way G-trade, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(IJMSI), (to appear).

42.With Z. Montazeri. Zero forcing number for Catresian product of some graphs, ARS Combinatoria, (to appear).

43.With M. Golmohamadian, M.M. Zahedi and M. Shamsizadeh. Analyzing Zero Forcing Process by Using Automata Theory, (submitted).

44.With S. Rashidi. A Completion of the spectrum of 3-way (v, k, 2) Steiner trades, (submitted).

45.With M. Golmohamadian and M.M. Zahedi. Dominating Sets in Graph Theory and Algebraic Hyperstructures, (submitted).

 

 

 طرحهای تحقیقاتی:

1- هسته تحقیقاتی گراف و ترکیبیات، کد و رمز: از 1395/7/1 تا 1398/7/1. دانشگاه الزهرا، سمت: مسئول طرح.

2- درباره تریدهای µ-گانه (چندگانه): از 1393/7/1 تا 1394/6/31. دانشگاه الزهراء، سمت: مجری طرح.

3- بررسی مسئله اشتراک در طرحهای بلوکی (جهتدار): از 1391/7/1 تا 1392/6/31. دانشگاه الزهراء، سمت: مجری طرح.

4- طرح توزیع کلید: از 1390/4/18 تا 1391/7/5. مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهراء (طرح ارتباط با صنعت)، سمت: مجری طرح.

5- بررسی مجموعه های تعیین کننده در طرح های بلوکی: از 1389/1/20 تا 1390/6/31. دانشگاه الزهراء. سمت: مجری طرح.

6- بررسی درباره عدد احاطه گر تام در گراف ها: از 1387/4/1 تا 1388/4/1. دانشگاه الزهراء. سمت: مجری طرح.

7- یک بررسی درباره مجموعه های احاطه گر در گراف ها: از 1386/1/1 تا 1387/1/1. دانشگاه الزهراء، سمت: مجری طرح.

8- مطالبی درباره و عدم وجود بعضی از تریدها: از 1384/1/1 تا 1384/12/29. دانشگاه الزهراء، سمت: مجری طرح.

9- بررسی برخی پارامترهای رنگی از گراف ها: از 1381/1/1 تا 1381/12/29. دانشگاه الزهراء و دانشگاه صنعتی شریف (در قالب طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی)، سمت: همکار طرح.

10- مسائلی درباره اعداد تعیین کننده در رنگ آمیزی راسی و کلی گراف: از 1379/1/1 تا 1379/12/29. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، سمت: مجری طرح.

11- مسائلی درباره اعداد تعیین کننده در رنگ آمیزی راسی و کلی گراف: از 1378/1/1 تا 1378/12/29. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، سمت: مجری طرح.

12- مجموعه های تعیین کننده در رنگ آمیزی گراف ها: از 1387/3/17 تا 1379/3/17. دانشگاه الزهراء، سمت: مجری طرح.

13- رنگ آمیزی در گراف ها و ساختارهای ترکیبیاتی: از 1374/9/2 تا 1376/9/27. دانشگاه الزهراء، سمت: مجری طرح.

14- مجموعه های تعیین کننده در طرح های بلوکی جهت دار: از 1373/1/1 تا 1373/12/29. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، سمت: همکار طرح.

 

شرکت در کنفرانس ها و سمینارها با ارائه مقاله:

1- هفتمین گردهمایی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در داخل و خارج از کشور، دانشگاه تهران، مرداد 1369.

2- هفتمین گردهمایی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در داخل و خارج از کشور، دانشگاه علم و صنعت، مرداد 1370.

3- اولین روز ترکیبیات، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، 1371.

4- هجدهمین کنفرانس بین المللی ریاضیاتی و محاسبه، دانشگاه پرت، استرالیا، 1992.

5- کارگاه در طرح های بلوکی، دانشگاه کوئیزلند، استرالیا، 1992 (بدون سخنرانی).

6- سومین روز ترکیبیات، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، 1372.

7- بیست و پنجمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1373.

8- بیست و هشتمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه تبریز، 1376.

9- هفتمین روز ترکیبیات، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، 1376.

10- نهمین روز ترکیبیات، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، 1378.

11- اولین همایش زنان و ریاضیات ایران، دانشگاه الزهراء، 1378.

12- اولین همایش بین المللی گراف، ترکیبیات، الگوریتم های محاسباتی و کاربردها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1379 (سخنران مدعو).

13- اولین روز گراف ترکیبیات، مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان، 1381.

14- سی و ششمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه یزد، 1384.

15- بیست و یکمین کنفرانس ترکیبیات، دانشگاه ردینگ، انگلستان، 1386 (2007).

16- سی و هشتمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه زنجان، 1386.

17- کنفرانس ترکیبیات و نظریه طرح ها، دانشگاه کوچ، استانبول، ترکیه، 1387 (2008).

18- چهلمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1388.

19- چهل و چهارمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 1392.

20- پنجمین کنفرانس ریاضیات کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، شهریور 1392.

21- هفتمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 1392.

22- سمینار ریاضیات گسسته و کاربردهای آن، دانشگاه صنعتی شریف، آبان 1393.

23- چهل و ششمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه یزد، شهریور 1394.

24- سمینار جبر و ترکیبیات، دانشگاه بین لمللی امام خمینی قزوین، مهر 1394.

25- چهل و هفتمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه خوارزمی، شهریور 1395.

26- دومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات دانشگاه علم و صنعت، آذر 1396.

27- دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، دانشگاه یزد، 1396.

28- چهل و نهمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران، دانشگاه علم و صنعت، شهریور 1397.

29-چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاري و محاسبات دانشگاه علم وصنعت، آبان 1398 . (سخنران مدعو) .

راهنمایی پایان نامه ارشد:

راهنمایی 42 پایان نامه ارشد در زمینه های گراف و ترکیبیات، رمز و کد (طی سالهای 80 الی 99).

 

راهنمایی پایان نامه دکتری:

1- طرح توزیع کننده (کلید) و پوشش های دو بخشی کامل: فرح لقا معظمی گودرزی، شهریور 1391- هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده رمز.

2- مسئله اشتراک µ-طرح بلوکی و وجود µ-گانه ترید (µ>1): سعیده رشیدی، شهریور 1392- هیئت علمی دانشگاه کرمان- دانشکده علوم ریاضی.

3- بررسی پارامترهای پوششی در گرافها و ابرگرافها: حمیده حسین زاده سرشکی، شهریور 1394. پسادکتری-دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده رمز-دانشمند داده،مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف.

4- مربعهای لاتین r-متعامد، تریدهای سه گانه و اشتراک سه گانه در طرحهای سه تایی کرکمن: هانیه امجدی، اسفند 1394. پسادکتری دانشگاه الزهرا.

5- تعیین کمترین حجم تریدهای گانه و بررسی مجموعه های تعیین کننده در طرحهای جهتدار، سمیه گل علیزاده، اسفند 1396. پسادکترا.

6. پارامترهاي تحمیلی و پوششی در گراف ها، ارتباط و کاربرد آنها، زینب منتظري، دي 1398 . آموزش و پرورش.
7. تعمیم هایی از تریدهاي ترکیبیاتی و کاربردهاي آن: نرجس خاتون 
خادمیان، آبان 1399 . آموزش و پرورش.

راهنمایی سه پایان نامه دکتری (یک پایان نامه آماده دفاع).  

کتاب:

روند مهاجرت تحصیلی دانشجویان در جهان (فرصت ها و تهدیدها). انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1397. همکاران: سید مهدی سیدی و الهام قوام زاده.