نسرین سلطانخواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

سوابق تحصیلی

دكترا (PhD)دانشگاه صنعتی شریف، فروردین 1373 ، دکترا در ریاضیات. عنوان رساله دکترا: طرح هاي بلوکی جهتدار. اولین فارغ التحصیل دکتراي ریاضی در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف. رساله دکتراي ریاضی برگزیده و برتر در اولین جشنواره ریاضیات دانشگاه تهران در سال 1375

 

فوق لیسانس (.M.S)دانشگاه صنعتی شریف، شهریور 1367 . عنوان رساله: بررسی وجود و عدم وجود(v,k,t) تریدها.
 

لیسانس(.B.S) : دانشگاه صنعتی شریف، تیر 1365. شاگرد اول دوره (معرفی براي استفاده از بورس تحصیلی خارج از کشور). ورودي مهر ماه سال 1358 در رشته مهندسی برق دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و تغییر رشته به ریاضی در دیماه 1362.

 

سوابق تدریس

 دانشگاه صنعتی شریف:

(از مهر 1367 تا مهر 1373). تدریس دروس مختلف ریاضی برای دوره کارشناسی از قبیل ریاضیات گسسته، جبر کاربسته، آشنایی با جبر خطی، نظریه گراف، جبر خطی، نظریه گراف و کاربردهای آن .

 

  دانشگاه الزهرا:

کارشناسی: ریاضیات گسسته، جبر کاربسته، آشنایی با جبر خطی، جبرخطی، نظریه گراف و کاربرد هاي آن، مبانی ترکیبیات، آنالیز ریاضی 1 و 2 ،نظریه اعداد، آموزش ریاضی، مبانی ترکیبیات، ترکیبیات و کاربردها، مباحثی در حل مسأله، ریاضیات عمومی و غیره.

تحصیلات تکمیلی: آنالیز حقیقی ، آنالیز ترکیبی 1 ، آنالیز ترکیبی 2 ،نظریه گراف 1،  نظریه گراف 2 ، نظریه اطلاع و کاربرد، رمزنگاري1 ، کدگذاري 1 ،نظریه کدها و رمزها، مباحثی در ترکیبیات، مباحثی در کدگذاري، کاربرد نظریه احتمال در ترکیبیات و غیره.