نسرین سلطانخواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

طرح درس:

طرح درس مبانی حل مسئله:

برگ اطلاعات درس مبانی حل مساله.pdf

 

طرح درس مبانی ترکیبیات:

برگ اطلاعات درس مبانی ترکیبیات.pdf

 

طرح درس کدگذاری1:

برگ اطلاعات درس کدگذاری1.pdf

 

 

طرح درس نظریه اطلاع و کاربرد:

برگ اطلاعات درس نظریه اطلاع و کاربرد.pdf

 

برنامه درسی:

 

 

فایل ها و منابع درسی: