نسرین سلطانخواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

نسرین سلطانخواه، عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه الزهرا

مرتبه علمی : استاد پایه 36


 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) :.دانشگاه صنعتی شریف- فروردین 1373.

كارشناسي ارشد:.دانشگاه صنعتی شریف- شهریور 1367.

كارشناسي :دانشکاه صنعتی شریف- تیر 1365. (ورودی مهر ماه سال 1358 در رشته مهندسی برق در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و تغییر رشته به ریاضی در دانشکده ریاضی، دیماه 1362).

                                                                                                            

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی.

تلفن:02188048931

دورنگار :02188048931

پست الکترونیک :soltankhah.n@gmail.com; soltan@alzahra.ac.ir

 

Scopus ID:https://www.scopus.com/Nasrin- Soltankhah

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-0006-4680

Researchgate ID:https://www.researchgate.net/Nasrin-Soltankhah

Publons ID:https://publons.com/Nasrin-Soltankhah

Semantic Scholar ID:https://www.semanticscholar.org/Nasrin-Soltankhah

Google scholar ID:https://scholar.google.com/Nasrin- Soltankhah