غلامرضا سلیمانی امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

ردیف

نوع فعاليت

عنوان فارسي فعاليت

سال فعاليت

1

راهنمایی پایان نامه ارشد

رابطه بين اظهار نظر حسابرسي و مديريت واقعي سود در بورس اوراق بهادار تهران

1395

2

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي رابطه بين مازادبدهي و عملكرد شركت هاي كوچك ومتوسط در بازار سرمايه ايران

1395

3

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي رابطه بين عملكرد مديريتي در شركت ها و متغييرهاي كلان و قابليت پيش بيني بازده سهام

1394

4

راهنمایی پایان نامه ارشد

انگيزه هاي گزارشگري براي محافظه كاري : شواهدي از تونل زني دارايي هاي سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران

1394

5

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي تاثير تركيب هيات مديره بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

6

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي ضرورت هاي استقرار واحد حسابرسي داخلي در بخش عمومي

1394

7

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي اثر آستانه اي ساختار سرمايه بر رشد سود آوري وارزش افزوده اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

8

راهنمایی پایان نامه ارشد

تاثير علامت هاي مشروعيت بر عملكرد عرضه هاي عمومي اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

9

راهنمایی پایان نامه ارشد

تاثير فرهنگ سازماني و ساختار سازمان بر بكارگيري روش هاي حسابداري مديريت

1393

10

راهنمایی پایان نامه ارشد

انطباق سود حسابداري ومالياتي وقيمت گذاري اقلام تعهدي

1393

11

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي تاثيرچرخه عمر شركت بر عدم تقارن زماني جريان نقد عملياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1393

12

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي اثر اطمينان بيش از حد مديريت بر محافظه كاري حسابداري

1393

13

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي رابطه بين كنترل سهامداران ، اصلاح ساختارسهام و پرداخت هاي مربوط به تقسيم سود نقدي سهام

1393

14

راهنمایی پایان نامه ارشد

بررسي تاثير بيش ارزش گذاري سهام بر مديريت سود و ريسك كاهش ارزش سهام در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادارتهران

1393

15

راهنمایی پایان نامه ارشد

تاثير تركيب تنوع هيئت مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1393

16

راهنمایی پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

17

راهنمایی پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

18

راهنمایی پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

19

راهنمایی پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

20

راهنمایی پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

21

مشاوره پایان نامه ارشد

بررسي رابطه بين معيارهاي حاكميت شركتي و سياست تقسيم سود در بانك هاي پذيرفته شده در بورس تهران

1395

22

مشاوره پایان نامه ارشد

بررسي اثر توانايي مديريت بر كارايي سرمايه گذاري و مديريت واقعي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395

23

مشاوره پایان نامه ارشد

تآثير چرخه عمر شركت درهزينه حقوق صاحبان سهام

1395

24

مشاوره پایان نامه ارشد

تاثير جنسيت حسابرس بر كيفيت اقلام تعهدي

1395

25

مشاوره پایان نامه ارشد

بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي، تامين مالي و سرمايه گذاري با تاكيدبر دارييهاي ثابت عملياتي

1395

26

مشاوره پایان نامه ارشد

بررسي رابطه بين سياست متهورانه مالياتي ، مديران غير موظف وساختار سرمايه در شركت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

27

مشاوره پایان نامه ارشد

بررسي اثر ترديد حرفه اي وحسابرس داخلي بر تصادفات حرفه اي در كشف تقلب

1394

28

مشاوره پایان نامه ارشد

كاركرد هاي حسابرسي داخلي در نهادهاي مالي

1394

29

مشاوره پایان نامه ارشد

نوسان پذيري سود وپيش بيني سود

1394

30

مشاوره پایان نامه ارشد

متوسط رتبه كيفيت افشا ، متوسط رتبه نقد شوندگي وبازده صندوق هاي سرمايه گذاري

1393

31

مشاوره پایان نامه ارشد

اثر پذيرش استانداردهاي حسابداري ملي ايران بر حساسيت سرمايه گذاري به جريان نقد

1393

32

مشاوره پایان نامه ارشد

تاثير پيچيدگي سازماني بر پيش بيني سود

1393

33

مشاوره پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

34

مشاوره پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

35

مشاوره پایان نامه ارشد

پایان نامه

 

36

رساله دکتری

رساله

 

37

رساله دکتری

رساله

 

38

رساله دکتری

رساله

 

39

رساله دکتری

تدوين مدلي براي تبيين ساختار سرمايه شركت هاي ايراني

1394

40

رساله دکتری

تبيين مدل شفافيت گزارشگري مالي و ارزيابي اعتبار آن برمبناي هزينه سرمايه و نقد شوندگي

1395