غلامرضا سلیمانی امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

افزودن محتوا...

ردیف

نوع فعاليت

عنوان فارسي فعاليت

سال فعاليت

1

مقاله در مجله

چالش هاي حسابرسي ارزش هاي منصفانه و ساير برآوردها

1395

2

مقاله در مجله

بررسي سرعت تعديل ساختار سرمايه بر اساس پيش بيني تئوري هاي توازن و سلسله مراتبي در بورس اوراق بهادار تهران

1395

3

مقاله در مجله

ارزيابي مدل شفافيت گزارش گري مالي پيشنهادي برمبناي هزينه سرمايه سهام عادي

1394

4

مقاله در مجله

جامعه حسابداران رسمي ايران همگام با همتايان بين المللي

1393

5

مقاله در مجله

تبيين مدل شفافيت گزارشگري مالي

1393

6

مقاله در مجله

حسابرسي مستمر و نظارت مستمر:چالش هاي گذشته،فرصت هاي پيش رو

1393

7

مقاله در مجله

مفهوم سازي مجدد حسابرسي عملكرد در بخش عمومي

1393

8

مقاله در مجله

investigation of the firms special characteristic and the auditor size on the prior period adjustments:iranian case

1393

9

مقاله در مجله

رابطه ي بين به موقع بودن گزارشگري مالي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1393

10

مقاله در مجله

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در ايران

1392

11

مقاله در مجله

THE EFFECT OF BANK FINANCING AND TAX OBJECTIVES ON RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL REPORTING QUALITY AND INVESTMENT EFFICIENCY IN COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE

2013

12

مقاله در مجله

بررسي تاثير تامين مالي از بانك ها و اهداف مالياتي بر رابطه كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1391

13

مقاله در مجله

بررسي عوامل موثر برساختار مالي شركت هاي كوچك و متوسط

1391

14

مقاله در مجله

رابطه بين ميزان ساعات كاركرد حسابرسي و مديريت سود

1391

15

مقاله در مجله

اثرهموارسازي سود بر اطلاعات نامطمئن بازده سهام وهزينه سهامداران

1390

16

مقاله در مجله

حسابداري ذهني و رابطه ي آن با مديريت پورتفوي

1390

17

مقاله در مجله

ارزيابي روش محاسبه زكات در بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي

1390

18

مقاله در مجله

بررسي و تعيين كارايي بانكهاي دولتي و خصوصي و عوامل موثر بر كارايي آن ها

1389

19

مقاله در مجله

ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركتهاي ايراني

1389

20

مقاله در مجله

بررسي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و اندازه شركت در صنعت خودرو و ساخت قطعات

1389

21

مقاله در مجله

رابطه كيفيت سود وسود تقسيمي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1388

22

مقاله در مجله

بررسي ميزان ارتباط سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1384

23

مقاله در مجله

چالش هاي حسابداري و صنعت نگرش مديران مالي و مديران صنعت

1384

24

مقاله در مجله

تئوريهاي ورشكستگي شركتها وطرح يك تئوري جديد

1382