غلامرضا سلیمانی امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

ردیف

نوع فعاليت

عنوان فارسي فعاليت

سال فعاليت

1

مقاله در همايش

استراتژي كسب و كار و كنترل داخلي در نظام راهبري شركتي

1394

2

مقاله در همايش

تاثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

3

مقاله در همايش

تحول حسابرسي داخلي از طريق تفكر انتقادي

1394

4

مقاله در همايش

تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر ارتباط ارزشي ارقام حسابداري و بازده سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1392

5

مقاله در همايش

valuation - relevance of Acc number

 

6

مقاله در همايش

اثر دقت پيش بيني سود توسط مديران بر هزينه سرمايه

1391

7

مقاله در همايش

تاثيركيفيت افشا براقلام تعهدي وجريان نقدي

1391

8

مقاله در همايش

The determination of stock return in 0000

2010

9

مقاله در همايش

نقش احساس در تصميم گيري سرمايه گذاران

1393