غلامرضا سلیمانی امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : حسابداری، دانشگاه تهران، 1381

كارشناسي ارشد: حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، 1369

كارشناسي : حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1364