سهیلا صلاحی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات تطبیقی و زبان های فارسی باستان و میانه)

كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات فارسی

كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی

 

زمینه های تدریس

   سبک شناسی نثر

   زبان تخصصی (1) 

   تحقیق در دستور زبان فارسی

   تحول زبان فارسی