سهیلا صلاحی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی، فایل ها و منابع درسی

نام درس: سبک شناسی نثر( دوره کارشناسی)

اهداف کلی:

- آشنایی با دوره های نثر فارسی

-آشنایی با دوره های تاریخی ایران

 

 اهداف اختصاصی:

1-معنای سبک

معنای واژگانی سبک

معنای اصطلاحی سبک را بیان کنید

انواع فراهنجاری ها

تفاوت سبک فردی و سبک دوره ای

قدمت پیدایش علم سبک شناسی و خاستگاه آن را بداند و سیر آن در ایران

کارکردهای سبک شاسی ادبی

2- نثر مرسل، ویژگی های آن، نمونه های مهم نثر مرسل دوره اول، سبک شناسی عملی

3- نثر بینابین، ویژگی های آن، نمونه های مهم نثر بینابین، سبک شناسی عملی

4- دنباله نثر بینابین

5-نثر موزون، تعریف سجع و انواع آن،، ویزگی های نثر موزون ساده

6-دنباله نثر موزون

7-نثر فنی، ویژگی های آن، نمونه های مهم نثر فنی، سبک شناسی عملی

8- دنباله نثر فنی

9-نثر ساده و بینابین قرن ششم(متون تاریخیو عرفانی مهم) سبک شناسی عملی

10-امتزاج نثر موزون و فنی در قرن هفتم، نمونه های مهم، سبک شناسی عملی

11- کتب تاریخی و ادبیساده قرن هشتم، نمونه های مهم، سبک شناسی عملی

12-نثر از قرن نهم تا قرن دوازدهم، نمونه های مهم، سبک شناسی عملی

13- نثر دوره قاجار و مشروطه، نمونه های مهم، سبک شناسی عملی

14- نثر و دوره معاصر، انواع نثر، نمونه های مهم

روش آموزش:

- بخش اول کلاس به صورت توضیح و سخنرانی است و بخش دوم سبک شناسی به وسیله دانشجویان و رفع اشکال توسط استاد انجام می شود.

 

منابع اصلی درس:

- سبک شناسی نثر دکتر سیروس شمیسا

-سبک شناسی دکتر محمود فتوحی

منابع فرعی:

-فن نثر دکتر خطیبی

-سبک شناسی بهار

نحوه ارزشیابی:

ارزشیابی در هر جلسه بنابر خوانش متن و توضیحات سبکی هر متن توسط دانشجو انجام می گیرد.

ارزشیابی نهایی، کتبی است.

امتحان پایان ترم، کتبی است و 18 نمره، تحقیق دانشجویان 2 نمره دارد. (90 درصد آزمون کتبی، 10 درصد فعالیت کلاسی و تحقیق دانشجو)

تعداد دفعات مجاز غیبت در کلاس 4 جلسه است.


نام درس: زبان تخصصی (1) (کارشناسی)

اهداف کلی:

-درک متون انگلیسی درباره زبان و ادبیات فارسی و اصطلاحات ادبی در ادبیات انگلیسی و فارسی

اهداف اختصاصی:

1- ترجمه و بررسی درسی The new poetry شعر نو( در ادبیات فارسی)

2-ترجه و بررسی درس Nima Yushij نیما یوشیج

3-ترجمه و بررسی درسی ادبیات مضحک(absurd)

4-ادامه ترجمه و بررسی ادبیات مضحک

5-ترجمه و بررسی درسی تمثیل Allegory

6- ترجمه و بررسی درسی تلمیح Allusion

7- ترجمه و بررسی باستان گرایی Archaidm

8- ادامه ترجمه و بررسی باستان گرایی

9- ترجمه و بررسی مولاناجلال الدین Mawlana Jalal-al Din

10-ترجمه و بررسی ابعاد عرفانی و اخلاقی Meralist and Mystic in Persian Literarure

11-ترجمه و بررسی ادبیات تعلیمی و سنایی Deductive Literature ana Sanai

12- ترجمه و بررسی حکایت های گلستان The tales of Gulestan

13- ترجمه و بررسی کیمیای محبت از مثنوی معنوی The Alchemy of Love Mathnavi

14-ترجمه و بررسی فردوسی شاعر حماسی Ferdowsi, The poet of epic

 روش آموزش:

- ترجمه و توضیح درباره جملات و عبارات و اصطلاحات و تطبیق آن با بلاغت فارسی

-رفع اشکال

نحوه ارزشیابی:

ارزشیابی نهایی، کتبی است.

-امتحان پایان ترمف 18 نمره و تحقیق دانشجویان در ترجمه داستان های کوتاه انگلیسی 2 نمره. ( 90 درصد آزمون کتبی، 10 درصد فعالیت کلاسی و تحقیق دانشجو)

- تعداد دفعات مجاز غیبت در کلاس، 4 جلسه است.


نام درس: تحقیق در دستور زبان فارسی(کارشناسی ارشد)

 

اهداف کلی:

-آشنایی با مباحث مختلف دستوری( دستور تاریخی و دستور زبان شناسی)

 

اهداف اختصاصی:

1- کلیاتی درباره تاریخ زبان فارسی و دستور زبان فارسی( زبان فارسی بازستان، فترسی میانه، دری)

2- مروری بر مباحث دستوری: واحدهای زبان - واج- حرف - تکواژ - واژه - جمله - گروه و ... تحلیل صرفی و نحوی ادبیات دری از کتاب تاریخ زبان فارسی

3- بررسی جمله انواع آن، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

4-بررسی گروه غعلی و ساختمان فعل، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

5- ادامه گروه فعلی ... تحلیل صرفی و نحوی

6-بررسی گروه اسمی، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

7- بررسی ضمیر و گروه قیدی تحلیل صرفی و نحوی ابیات

8- دستور ساختارگرا مبتنی بر نظریه فردیناند دوسوسور، تحلیل صرفی و نحوی ابیات. ارائه تحقیق دانشجویان

9-ادامه دستور ساختارگرا، ارائه تحقیق دانشجویان، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

10- دستور گشتاری -  زایشی نوآم چامسکی. ارائه تحقیق دانشجویان. تحلیل صرفی و نحوی ابیات

11- ادامه دستور گشتاری- زایشی ، ارائه تحقیق دانشجویان، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

12- دستور نقش گرای هالیدی. ارائه تحقیق دانشجویان، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

13- ادامه دستور نقش گرای هالیدی، ارائه تحقیق دانشجویان ، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

14- ارائه تحقیق دانشجویان، تحلیل صرفی و نحوی ابیات

 

روش آموزش:

- توشیح درباره مباحث دستور تاریخی و دستور زبان شناسی

- مبادله اطلاعات و گفتمان با دانشجویان، رفع اشکال

 

منابع اصلی:

- دستور زبان فارسی، دکتر وحید کامکار

- تاریخ زبان فارسی، دکتر محسن ابوالقاسمی

 

منابع فرعی:

- دستور گشتاری، دکتر مشکاه الدینی

- مبانی زبان شناسی، دکتر مهری باقری

-تاریخ زبان فارسی(3جلد) دکتر ناتل خانلری

 

نحوه ارزشیابی:

- ارزشیابی نهایی، کتبی است.

-امتحان پایان ترم17 نمره و تحقیق دانشجوبان و ارائه آن در کلاس 3 نمره

- تعداد دفعات مجاز غیبت در کلاس 4 جلسه است.

 

نام درس: تحول زبان فارسی ( دوره دکتری)

 

اهداف کلی:

- آشنایی با زبان هند و اروپایی و شاخه های آن

- آشنایی با تحول زبان و خط فارسی در دوره باستان، میانه، دری، معاصر

-آشنایی با دروه های تاریخی ایران

 

اهداف اختصاصی:

1- مطالعات رده شناسی جهانی زبان ها و جایگاه زبان فارسی در بین زبان های هند و اروپایی

2- اقوام غیر آریایی دروه باستان و خط و زبان آنها

3- اقوام آریایی دوره باستان و خط و زبان آنها( مادها، پارس ها، پارتها، سکاها،

4- سیر تحول مصوت ها و صانت ها

5- سیر تحول صرفی و نحوی از باستان تا امروز، بررسی تاثر قواعد دستوری فارسی باستان و میانه در دستور زبان دری)

6- ادامه سیر تحول صرفی و نحوی

7- ریشه شناسی (اتیمولوژی) واژه ها

8- سیر دستورنویسی در زبان فارسی

9- تحلیل نحوی و صرفی شاهد مثال ها از کتاب دستور تاریخی زبان فارسی در دوره اول زبان فارسی

10-ادامه تحلیل نحوی و صرفی شاهد مثال ها

11- تحلیل نحوی و صرفی شاهد مثال ها؛ ارائه تحقیق دانشجو و بررسی آن تحقیق

12- تحلیل نحوی و صرفی شاهد مثال ها؛ ارائه تحقیق دانشجو و بررسی آن تحقیق

13- تحلیل نحوی و صرفی شاهد مثال ها، ارائه تحقیق دانشجو و بررسی آن تحقیق

14- تحلیل نحوی و صرفی شاهد مثال ها، ارائه تحقیق دانشجو و بررسی آن تحقیق

روش آموزش:

-توضیح تبادل نظر با دانشجویان درباره موضوعات مطرح در آن جلسه

- تحلیل صرفی و نحوی اببات دروه اول زبان فارسی( دستور تاریخی) همراه با نظریه دستور ساختاری و زبان شناسی

منابع اصلی درسی:

- دستور تاریخی زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی

- آشنایی با تاریخ زبان های ایرانی دکتر کوروش صفوی

- تاریخ زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی

منابع فرعی درس:

- نگاهی تازه به دستور زبان دکتر محمدرضا باطنی

- دستور زبان فارسی دکتر تقی وحیدیان کامیار

-مبانی زبان شناسی دکتر مهری باقری

- تکوین زبان فارسی دکتر علی اشرف صادقی

نحوه ارزشیابی:

- ارزشیابی در هر جلسه بنابر تحلیل صرفی و نحوی ابیات و ارائه تحقیق دانشجویان است.

- ارزشیابی نهایی، کتبی است.

- امتحان پایان ترم 17 نمره و تحقیق دانشجویان کتبی و ارائه در کلاس 3 نمره

- تعداد دفعات مجاز غیبت در کلاس 4 است.