سید مسلم حسینی ادیانی، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا 


سید مسلم حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: خبرگان حوزه

   كارشناسي : سطح 2 حوزه


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692130

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک : m.hosseini@alzahra.ac.ir