مهرانگیز شعاع کاظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده درفصلنامه های علمي - پژوهشي:

-رابطه بین چت کردن و خودپنداره در دانشجویان دانشگاه الزهرا(س). 2006. مادرید اسپانیا و چاپ در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا.سال 87
-رابطه بین مدرسه گریزی و شیوه های انضباطی. فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا(س). 1383
-درمان چند وجهی زیستی روانی اجتماعی معتادین به هرویین. فصلنامه اعتیاد پژوهی ستاد مبازه با مواد مخدر ریاست جمهوری. 1384
-رابطه بین نگرش به اعتیاد و سبک های مقابله. فصلنامه اعتیاد پژوهی ستاد مبازه با مواد مخدر ریاست جمهوری.1387
-رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد خانواده در اعتیاد. فصلنامه اعتیاد موسسه ملی تحقیقات اعتیاد ایرن. 1388
-آموزش سبک های تحلیل ارتباط در درمان اعتیاد. فصلنامه اعتیاد موسسه ملی تحقیقات اعتیاد ایرن. 1388
-مقایسه روش های ترک اعتیاد ( ترک تدریجی و سم زدایی با متادون). فصلنامه اعتیاد موسسه ملی تحقیقات اعتیاد ایرن. 1388
-تعامل و تطابق برنامه های درمانی اعتیاد با ویژگی های شخصیتی معتادین. فصلنامه اعتیاد موسسه ملی تحقیقات اعتیاد ایرن. 1388
-شیوع کژکاری جنسی و سرد مزاجی در زنان نابارورمبتلا به سرطان شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران سال 90

-بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان رشته های علوم تربیتی و تربیت بدنی. فصلنامه علمی- ترویجی روانشناسی و دین
-بررسی سبک های مقابله در بیماران مبتلا به ms. فصلنامه روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی. 1388
-مقابله های مذهبی در بیمارانms. همایش بین المللی روانشناسی مشاوره ترکیه. آنتالیا. 2010.
-رابطه بین متغییرهای روانشناختی و خودکشی. همایش بین المللی روانشناسی مشاوره ترکیه. آنتالیا. 2010.
-بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به ازدواج از دیدگاه گلاسر. فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی)سال 89).
-بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای شهر تهران نسبت به مصرف اکستازی.فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهر 1389
-رضامندی زناشویی و الگوهای ارتباطی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 1389

- رابطه و مقایسه بین خود پنداره و سازگاری اجتماعی دانشجویان ایرانی و افغانی دانشگاه های شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشنا سی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان1389

- رابطه بین هوش معنوی،هوش هیجانی و باورهای مذهبی در دانشجویان دانشگاه الزهرا. فصلنامه علمی-ترویجی.دانشگاه امام حسین(ع).1389
- رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.فصلنامه علمی – پژوهشی بیماریهای سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران.89
- بررسی تاثیر معنا درمانی در کاهش ناامیدی بیماران سرطانی پس از عمل جراحی. فصلنامه علمی – پژوهشی بیماریهای سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران.90
- رابطه بین هوش هیجانی و عود در زنان مصرف کننده شیشه شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی 90
-تاثیر رواندرمانی زوجینی بر بهبود زندگی زنان آسیب دیده از خیانت های زناشویی. فصلنامه پزشکی- سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
-رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل. .فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا0 139
- بررسی اثر بخشی رواندرمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای ناشی از عهد شکنی در زنان متاهل شهر تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 1391
–رابطه بین توانمند ی و خودکار آمدی در زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی – پژوهشی بیماریهای سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران.91
-اثر بخشی رواندرمانی با رویکرد بین فردی بر فر آیند بخشش زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی.. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 91

-امید و ویژگی های روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان زمستان 93
-تاثیر رواندرمانی گروهی بر زنان خیانت دیده فصلنامه مطالعات روانشناختی د انشگاه الزهرا(س) تابستان 94
- تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی کارکنان مخابرات اراک. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای اجتماعی دانشگاه آزاد رود هن. زمستان 93
-آموزش خودکار آمدی و تمایز یافتگی بر مشاوران شهر بجنورد. فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.زمستان 93
- شناخت درمانی زنان بازمانده از عهد شکنی همسر شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.زمستان 94
- شناخت درمانگری مبتنی بر تمثیل در کاهش افسردگی و اضطراب دانش آموزان. فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.زمستان 94


-رابطه آموزه های دینی والدین و رشد اخلاقی کودکان دبستانی. فصلنامه علمی – دپژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی. دانشگاه امام حسین (ع)

-دلزدگی زناشویی، احساس ارزشمندی و خشونت زناشویی در زنان مراجعه کننده در دادگاه های خانواده و عادی. فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و رپزن دانشگاه الزهرا (س) 1396
-بازی های رایانه ایی و پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی آموزش و سلامت جامعه. دانشگاه علوم پزشکی همدان. 1395
رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران. فصلنامه علمی -پژوهشی سبک زندگی زمستان 1396

اثر بخشی مشاوره گروهی.مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر تحمل پریشانی و حساسیت اضطرابی زنان وابسته به سوء مصرف مواد. فصلنامه علمی - پژوهشی اعتاد پژوهی ستاد مبارزه با مواد مخدر 1396

رابطه بین ابعاد شخصیتیف جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان . فصلنامه علمی- ترویجی جامعه شناسی اموزش و پرورش.1397

-سبک زندگی ، تعهد زناشویی و مسولیت پذیری در زنان. دوفصلنامه علمی پژوهشی سبک زندگی. پاییز و زمستان 1399.

-سبک زندگی و تاخیر در ازدواج. دوفصلنامه علمی پژوهشی سبک زندگی.زمستان 1398

-سبک زندگی و سلامت روان زنان هیات علمی دانشگاههای شهرتهران. دوفصلنامه علمی پژوهشی سبک زندگی.زمستان 1397

-اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب آوری و بهزیستی زوجین مراجعه کنند به...... فصلنامه علمی _ پژوهشی تازه های مشاوره ایران تابستان 1399

-اثر بخشی مداخله بین سیستمی بر بخشش و اعتماد سازی زنان .... فصلنامه علمی _ پژوهشی خانواده و جنسیت. بهار و تابستان 1398

-رضایت از زندگی بر اساس رضایت والدینی. فصلنامه علمی _ پژوهشی دانش سلامت و پژوهش علوم پزشکی گناباد.2019  لاتین

-ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه توافق استاد و دانشجو در...... فصلنامه علمی _ پژوهشی راهبرد آموزش دانشگاه بقیه ا....تابستان 1399

- کیفیت رابطه والدین و شادکامی کودکان. فصلنامه علمی _ پژوهشی زن و خانواده دانشگاه الزهرا. پاییز 1400-

-سبک زندگی و زیست شبانه. دوفصلنامه علمی _ پژوهشی سبک زندگی.بهار و تابستان 1400

-

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی وisi در سال های 2012-2017

effectiven ess of cognitive therapy based on the  allegorical on anxiety and depression in students. journal of health &research.1394

 
-The effect of cognitive therapy based on the allegorical on anexiety and …
- journal of health & research.(2015).

-The effect of cognitive – beheavior therapy for betrayed women- journal of health & research.(2016)

-Effectiveness of the life skills instruction on the coping skills of non- addicted women. Journal of interdisplinary of education(2016).
personality differences and sexual phobia in women. international conferene and educational psychology. (iceepsy 2012)procedia- social and behavioral sciences 69(2012) 89- 94
-the effect of group play therapy on reduction of separation
. international conferene and educational psychology. (iceepsy 2012)procedia

social and behavioral sciences 69(2012 )94-105

-the effective cognitive – beheaviore posychotherapy on obsessive (2012)…
-the effective posychotherapy & exercise on MS patient……… -(2012).
the effective of metacognitive training ….journal of education psychology- 
2016.

the effect of education of stenbergs components of love on intimacy of couples.journal of educational psychology 2018.

exists experience of students infidelity family.iranian journal of educatinal psychology.2018 

 

 

 

همایش های داخلی و خارجی:
-رابطه بین خرده فرهنگها و بزه کاری. همایش کشوری ناجا. 1383
آسیب پذیری دانش اندوزی در ایران. همایش بین المللی تولید علم و جنبش نرم افزاری. 1384
-رسانه و امنیت اجتماعی. همایش امنیت اجتماعی غرب کشور.1387(انتخاب به عنوان یکی از مقالات برتر)
-رابطه بین فوبیای جنسی با ویژگی های شخصیتی زنان مبتلاب ه فوبیای جنسی. همایش سلامت جنسی خانواده. دانشگاه شاهد. 1388
رابطه بین خودگوییهای درونی با سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان دانشگاه تهران. دومین همایش سراسری مشاوره، رشد و پویایی. 1388
-تاثیر آموزش مهارتهای مقابله ای در بیماران مبتلا به ms. دومین همایش سراسری مشاوره، رشد و پویایی. 1388
-رابطه بین سلامت روان و خودکشی در زنان شهر سردشت. ارائه در همایش خودکشی ایلام. 1388
-مراحل تربیت دینی در روانشناسی و دین اسلام. همایش ملی معنویت در گناباد خراسان. اردیبهشت 91
- مقایسه سلامت روان دانش آموزان دارای مادران تحصیلکرده شاغل و..... همایش بین المللی زن و خانواده دانشگاه الزهرا(س). اردیبهشت 91
-تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علایم اختلال وسواسی اجبار در .... دوازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران.ابانماه 1391 کرمانشاه
-تاثیر تمرینات ورزشی وراهبرد حل- مساله بر کیفیت زندگی بیماران ms. دوازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران.ابانماه 1391 کرمانشاه
-بررسی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و خانه سالمندان ساکن شهر تهران. آذر ماه 1391 کرمانشاه. همایش ملی روانشناسی و خانواده.
مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی در شهر تهران. آذرماه 1391 کرمانشاه. همایش ملی روانشناسی و خانواده.
-اشتغال زنان و توسعه. همایش بین الملی نقش زنان جهان اسلام در پیشبرد علوم و فناوری. تهران آذرماه 91- رابطه اعتیاد و روسپیگری در زنان ولگرد شهر تهران. اولین همایش آسیبهای فرهنگی – اجتماعی علوم تربیتی و روانشناسی کشور. اسفند 93
- رابطه انس با قر آن و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل. اولین همایش آسیبهای فرهنگی – اجتماعی علوم تربیتی و روانشناسی کشور. اسفند 93
- رابطه احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت. اولین همایش آسیبهای فرهنگی – اجتماعی علوم تربیتی و روانشناسی کشور. اسفند 93
- همسر گزینی و سازگاری زناشویی. نهمین.همایش اندیشه مطهر( اشراق) مشهد . اردیبهشت 94.
رابطه ویژگی های شخصیتی و انتخاب همسان همسری در دانشجویان.اولین همایش رویکردهای نوین در علوم انسانی. سال94 

رابطه بین شیوه های همسر گزینی و سازگاری زناشویی بر مبنای دیدگاه اسلامی.دهمین کنگره پیشگامان الگوی  پیشرفت 1395

تاثی آموزش مولفه های کیفیت زندگی بر سازگاری و رضایت زناشویی بیماران سرطان پستان. اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی- تربیتی. تهران دانشگاه الزهرا1396

کنترل خشم و تاب آوری در دختران کانون اصلاح و تربیت شهر تهران 

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی- تربیتی.تهران دانشگاه الزهرا1396

رابطه بین شادکامی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان. اولین همایش ملی یافته های روانشناسی تربیتی تهران 1397

تجربه زیسته مادران تک فرزند .دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر. تهران 1397

بر رسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت از زندگی. اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان 1397

-پیش بینی پدیده طلاق و تعارضات والدینی.پنجمین همایش آسیبهای اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی. پاییز 14--

تمایز یافتگی و ناباروری. پنجمین همایش بین المللی علم ، فرهنگ و عقلانیت. زمستان 1400

-روابط قبل از ازدواج و دلبستگی زناشویی.پنجمین همایش بین المللی علم ، فرهمگ و عقلانیت. زمستان 1400

امتیازات و افتخارات:

-پژو هشگر برگزیده و بر تر دانشگاه از سال 86 13تا 1396.
- استاد منتخب و بر گزیده دانشگاه در هفته گرامیداشت مقام استاد شهید مطهری طی سالهای 86- 90 و 94 تا 96

-راهنمایی بیش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی و مطالعات خانواده
-مشاوره 15 پایان نامه کارشناسی ارشد
-داوری بیش از 150 مقاله علمی پژوهشی و همکاری با فصلنامه های مربوطه.
-راهنمای بیش از 100 پروژه کارشناسی.
-اجرای 5 طرح ملی.
-راهنمای کاورزی

 

 

 

 

تالیفات و ترجمه(کتب):

1- مهارت های زندگی زنان خانه دار . تالیف شده. چاپ انتشارات دانشگاه الزهرا(س). 1383
2- راهنمای شغلی برای والدین، معلمین و مشاوران. تالیف شده. چاپ انتشارات ورای دانش. 1379
3- خانواده درمانی با تاکید بر دیدگاه ستیر. تالیف و ترجمه. انتشارات پازینه. 1388
4- دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تاکید بر راهکارهای مشاوره ای. انتشارات آوای نور سال 90 تجدید جاپ سالهای 92- 93و94و 95
5-آسیب های اجتماعی نوپدید.انتشارات آوای نور سال 91 تجدید چاپ سالهای 92- 93 – 94 , 1395
6-جامعه ،جنسیت و بزه دیده گی کودکان.ترجمه. انتشارات آوای نور. 1394و1395
7- بهداشت روانی خانواده. بر گرفته از دیدگاههای اسلام و روانشناسی. انتشارات آوای نور. ) 1394(, 1395) ,
8- رواندرمانی در عمل. مطالعه موردی خانواده ها. انتشارات آوای نور. 1393
9-آسیب های روانی خانواده. بر گرفته از دیدگاههای اسلام ،روانشناسی و مشاوره .انتشارات آوای نور. 1393. تجدید چاپ سال 94
10- موانع رضامندی زناشویی ، نقش جنسیتی و بهوشیاری. انتشارات آوای نور. 1394
11-روانشناسی زن و خانواده. انتشارات آوای نور . سال 95و 96 

12-خوش بینی و درمان. انتشارات آوای نور1397

 

- روانشناسی زن و خانواده. انتشارات آوای نور . سال 95 تجدید چاپ هرساله تا 1399

13-مهارتهای قبل از ازدواج و رضایت زناشویی. انتشارات آوای نور1397

14- کتاب تصنیفی خیانت زناشویی و راهکارهای ترمیم خانواده . انتشارات موسسه بین المللی علم، توسعه و عقلانیت و  دانشگاه علمی – کاربردی.سال 1398

15- خشونت خانگی، علل زمینه ساز  و نظریه های زیربنایی. انتشارات موسسه بین المللی علم، توسعه و عقلانیت و  دانشگاه علمی – کاربردی.سال 1398

16-فرآیند تحولات خانواده در ایران در دهه گذشته با تاکید بر تاخیر سن ازدواج و کاهش فرزند آوری. انتشارات موسسه بین المللی علم، توسعه و عقلانیت و  دانشگاه علمی – کاربردی1399.