مهرانگیز شعاع کاظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

اموراجرایی:

-استاد مشاور دانشجویان مشاوره و راهنمایی و مطالعات خانوادهاز سال 1385-1395
-مشاور فرهنگی دانشجویان مطالعات خانواده. سالهای 92- 95
- استاد مشاور استعدادهای درخشان از سال 86-89
- دبیر علمی و عضو شورای سیاست گذاری همایش های رشد و پویایی در مشاوره در سالهای 86- 89
-نماینده تحصیلات تکمیلی از سال 86- 90
 

عضویت در کمیته پیشگیری از آسیب اجتماعی اعتیاد در دانشجویان.97