مهرانگیز شعاع کاظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تدریس دروس:
- روانشناسی عمومی
- روانشناسی شخصیت
- روانشناسی رشد
- نظریه های مشاوره و رواندرمانی
- نظریه های مشاوره خانواده
- خانواده درمانی
- روش تحقیق
- اصول و فنون مشاوره
- آسیبهای روانی
- آسیبهای روانی خانواده
- بهداشت روانی خانواده
- روانشناسی زن
- آسیب های اجتماعی
- روانشناسی اجتماعی.
- روانشناسی تربیتی.
- مشاوره تحصیلی- شغلی
- مبانی مشاوره
- کارورزی