مهرانگیز شعاع کاظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مطالعات


دكتري (Ph.D) : روانشناسی

كارشناسي ارشد:

كارشناسي :


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مطالعات

   تلفن: 85692768 داخلی 2768

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  m_shkazemi@yahoo.com