شمس الله شیرین بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر شمس الله شیرین بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه اقتصاد


   دكتري (Ph.D) : 

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  sh_shirinbakhsh@yahoo.com