محسن شیرازی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

محسن شیرازی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1393

   كارشناسي ارشد:آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388

   كارشناسي :ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، 1386

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک:hirazizadeh@gmail.com یا m.shirazizadeh@alzahra.ac.ir