شکوفه گرانمایه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 شکوفه گرانمایه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی
 پست دکتری (Postdoc):

School of Chemistry, College of Science, University of Tehran,Tehran-Iran 2013

 دكتري (Ph.D) : 

Inorganic nanomaterials
School of Chemistry, College of Science, University of Tehran, Tehran-Iran, 2009-2013


 كارشناسي ارشد:   

Nanochemistry
2007-2009 , School of Chemistry, College of Science, University of Tehran


 كارشناسي :

Applied Chemistry
Sharif  University  of  Technology Tehran- Iran, 2002-2006


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 02185692618

   دورنگار : 02188041344 

   پست الکترونیک : sh.granmayeh@alzahra.ac.ir
                     shokoofeh.granmayeh@gmail.com