دکتر احمد شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر احمد شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) :  فیزیک ریاضی

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : shariati@mailaps.org