صدیقه شمس ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی (1388-1384) 

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (1391-1388)

رئیس دانشکده علوم ریاضی (1393 تاکنون) 

عضو هیات تحریره مجله پژوهش‌های آماری (1384-1381)