صدیقه شمس ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D):آمار(دانشگاه شهید بهشتی)

كارشناسي ارشد:آمار(دانشگاه شهید بهشتی)

كارشناسی:ریاضی کاربردی (دانشگاه تهران)

زمینه های تدریس

مدل‌های خطی، آنالیز چند متغیره، تحلیل  بقا، وابستگی و تابع مفصل