صدیقه شمس ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Profile Avatar

صدیقه شمس ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه آمار  دانشکده علوم ریاضی


دكتري (Ph.D):آمار (دانشگاه شهید بهشتی)

كارشناسي ارشد:آمار (دانشگاه شهید بهشتی)

كارشناسي:ریاضی کاربردی (دانشگاه تهران)


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

تلفن:85692983

دورنگار:88058470

پست الکترونیک:s.shams@alzahra.ac.ir


Google scholar ID:https://scholar.google.com

Scopus ID:https://www.scopus.com

ORCID ID:http://orcid.org/0000-002-8831-3372

Researchgate ID:https://www.researchgate

Publons ID:https://publons.com