فاطمه شهشهانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فاطمه شهشهانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

   دانشیار فیزیک   دكتري :  فیزیک، گرایش اتمی مولکولی

   كارشناسي ارشد: فیزیک،  گرایش اتمی مولکولی

    كارشناسي : فیزیک

    

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن دفتر گروه فیزیک 02188613937

تلفن دفتر کار: 02185692604

   دورنگار : 02188613937

   پست الکترونیک :

f_shahshahani@alzahra.ac.ir

fshahshahani@gmail.com