علیمردان شاهرضایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

كارشناسي ارشد:   ریاضی کاربردی

كارشناسي :دبیری ریاضی

 

زمینه های تدریس

   معادلات دیفرانسیل، معادلات با مشتقات جزئی، ریاضی مهندسی، مبانی آنالیز عددی، آنالیز عددی، ریاضی عمومی.

   حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی، حل عددی معادلات با مشتقات جزئی،مسایل وارون.

   معادلات دیفرانسیل جزئی سهموی.