علیمردان شاهرضایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


علیمردان شاهرضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            دانشیار  گروه علوم کامپیوتر   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   تلفن:85692976

   پست الکترونیک :ashahrezaee@alzahra.ac.ir