خلیل شهنایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه های تدریس

حقوق اداری - حقوق خانواده - حقوق مدنی - حقوق تجارت - حقوق تجارت بین الملل    

   آیین دادرسی مدنی ۱ - آیین دادرسی مدنی ۲ - آیین دادرسی مدنی ۳ 

   حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی