خلیل شهنایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 

 

http://economics.alzahra.ac.ir/Portals/0/icons/برنامه%20سال%20اول%20حقوق%20نیمسال%20دوم.pdf

 


فایل ها و منابع درسی